Menu
نویسنده مطلب : زهرا گودرزی

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


سلام بر متممی های عزیز

دیروز درباره دو ارزش از ارزش های مهم زندگی فکر می کردم

ارزش تواضع و ارزش حکمت

تواضع ارزشی اخلاقی است اما وقتی در مواجهه با انسانها و شرایط مختلف، در وضعیتی قرار می گیرم که باید به یک بررسی مهم برسم که فارغ از ارزشمندی تواضع، در کجا، چه وقت، در برابر چه کسی و چه میزان تواضع داشته باشم، به این نتیجه رسیدم که حکمت را ارجح بدانم و تواضع را آنچنان پیاده کنم که مورد تأیید عقل و بر اساس حکمت باشد.

اینکه من با یک انسان متکبر  متواضعانه برخورد کنم، تواضع را ارج نهاده ام اما این تواضع نمی تواند عملی ارزشمند و حکیمانه باشد. بنابراین باید سعی کنم اخلاق را تحت لوای حکمت پیاده کنم تا ارزش آن کار ارزشمند باقی بماند.