Menu
نویسنده مطلب : افشین فرخ پی

مطلب مورد بحث:

یادگیری تلفظ کلمات در زبان انگلیسی و سایر زبان‌ها


چرا کلمات در دیگر زبانها را درست تلفظ نمیکنیم ؟

دو دلیل عمده برای عدم تلفظ صحیح دیگر زبانها داریم

۱- گوش ما به بعضی از آواها نا آشنا است و قسمت Brodmann areas 41 & 42 در مغز ما قابلیت تفکیک و شناسایی آن آواها را ندارد پس امکان گفتن آن هم برای ما مهیا نمیشود

۲- استفاده از قسمتهای مختلف حنجره و استرس کلمات و جملات در زبانهای مختلف باعث میشود تارهای صوتی و بعضی از عضلات سیستم تولید صدا و آوای ما ضعیفتر و نا هماهنگ تر باشد . به همین علت بعضی از اصوات و آواها را نمی توانیم به خوبی تولید کنیم.

 

دو راه حل برای برای رفع این دو مشکل هست

اول : گوش دادن به زبانی که میخواهیم یاد بگیریم و سعی کنیم که اصوات آنرا تفکیک کنیم حتی اگر معنی آنرا نمی فهمیم

دوم : آشنایی با فونوتیک آن زبان و این که هر آوا یا کلمه از کدام قسمت دهان یا حنجره خارج میشود و تکرار آن (ضبط کردن و گوش کردن و تصحیح آن )