Menu
نویسنده مطلب : مومنی

مطلب مورد بحث:

تا چه حد می‌توانید انتزاعی و مجرد فکر کنید؟


چه مصداق‌های سازنده یا مخربی از تحلیل‌ های انتزاعی یا درک انتزاعی در ذهن دارید؟
وقتی تمام تلاش خود را برای ارائه پروژه ای در جلسه ای با حضور مدیران سازمان انجام می دهی و در جلسه فقط صحبتهای کلی می شنوی که با تفکرات انتزاعی و کلی نگری های بسیار متنوع سعی در تاخیر ارائه پروژه می کنند به این بهانه که نیازمند تبدیل شدن به یک پروژه ایده آل است. در حالیکه آن پروژه قرار است فقط یک بخش کوچک از مشکل سازمانی را حل کند و نمیتواند آنقدر جامع شود که تمام مشکلات آن حوزه را پوشش دهد.
چه نمونه‌‌هایی از تحلیل‌ها یا افراد را می‌شناسید که تحلیل انتزاعی آن‌ها را قدرتمند و شاخص کرده است؟
پروژه هایی که از طریق کامپیوتر شبیه سازی می شوند و فقط کلیات انجام طرح را ارائه می کنند و وارد جزئیات آن نمی شوند و نتایج اقدامات را مشخص می کنند تا دید کلی به مخاطب خود دهند.
انتزاع کجا می‌تواند به یک دام برای توسعه مدل ذهنی ما تبدیل شود؟
با بی توجهی به جزئیات و کلی نگری و نظریه پردازیهای ذهنی خلاف واقعیت و امکانات در دسترس انتزاعی عمل کردن تبدیل به یک دام می شود.