Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل، تئوری و قانون چیست و چه تفاوتی دارند؟


تجربه من از موضوع این درس مربوط میشود به زمانی که به عنوان مسئول راه اندازی واحد منابع انسانی یک شرکت انتخاب شدم و با دیدگاه های مدیر آن شرکت در جذب نیرو آشنا شدم.

وقتی که من در این شرکت مشغول بکار شدم نزدیک به ۱۰۰ نفر نیرو داشتند ولی خب هیچ وقت یک واحد رسمی به اسم نیروی انسانی تشکیل نداده بودند و کار های این واحد را در بخش های مختلف شرکت انجام میدادند(بخشی از کار در واحد حسابداری بود و بخشی از کار را منشی انجام میداد و…)

ماجرا مربوط به زمانی است که موعد جذب نیرو برای شرکت رسیده بود و من مصاحبه های نهایی استخدامی با مدیرعامل را ست کردم وکسانی را که از فیلتر های اولیه عبور کرده بودند را برای مصصاحبه نهایی پیش مدیر فرستادم.

پس از چند دوره مصاحبه به مورد عجیبی برخورد کردم، اینکه از بین پرونده هایی که تایید شده بودند کسانی بودند که رزومه و تجربیات کمتری نسبت به نفرات رد شده داشتند و از نظر اخلاق کاری هم شاید برای من از اولویت پایین تری قرار داشتند ولی مدیر تایید کرده بود.

بعدا که علتش را از مدیر پرسیدم گفت من کسانی را برای شرکت جذب میکنتم که نیاز بیشتری به درآمد و داشتن شغل دارند و وقتی جذب شدن با تمام وجود برای حفظ شرایط تلاش کنند و این افراد از اخراج شدن بیشتر میترسند پس کمتر اشتباه میکنند.

این دیدگاه مدیر من که بنظرم برای خودش به نوعی تبدیل به یک نظریه شده بود باعث شده بود بعضا افرادی با شایستگی بیشتر در رقابت با دیگران در فرایند مصاحبه جذب نشوند و برای من این نوع نگاه مدیر عجیب بود، هرچند فرصت حضور بیشتر در آن مجموعه ار نداشتم که ببینم نتیجه این نوع نگاه به چه چیزی ختم میشود .