Menu
نویسنده مطلب : جمال بخشی زاده

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: تسلط بر انگشتان


اغلب کارهای هنری مثل نوازندگی ساز ، خوشنویسی، کارهای هنری چوبی و فلزی و …

جراحی های پزشکی ، تعمیرات وسایل الکتریکی ، بعضی کارهای آزمایشگاهی ، خیاطی و کارهای هنری مربوط به آن ، کفاشی و …

معمولن درصد کمی از این افراد قبل از مشغول شدن به کار از استعداد خود مطلع هستند.وقتی احساس نیاز باشد افراد جدی تر به تقویت استعدادهای خود اقدام می کنند.