Menu
نویسنده مطلب : زهرا وفائیان

مطلب مورد بحث:

برخورد گزینشی با اطلاعات و خطای تایید خود


دوستان متممی سلام

خطای تایید خود برای من یادآور مطلبی بود که سالها پیش آن را خواندم.
سیستم فعال کننده مشبک یا RAS : Reticular Activiting System

 
این سیستم تشکیلات تور مانندی به اندازه یک چهارم سیب است که در مغز انسان قرار دارد و وظیفه آن پالایش اطلاعات بخصوصی از میان اطلاعاتی است که به ما می‌رسد.

برای مثال اگر شما یک ماشین قدیمی و آنتیک بخرید، پس از آن وقتی به خیابان می‌روید دائماً ماشین هایی از نوع ماشین خود می‌بینید. انگار که این نوع ماشین در سطح شهر بیشتر شده است. در صورتی که چنین نیست. تنها سیستم RAS شما این نوع ماشین را از میان انبوه ماشین های دیگر برمی گزیند و به شما نشان می دهد.

وظیفه RAS همین است ؛ انتخاب و گزینش اطلاعات از میان انبوه اطلاعاتی که در محیط و نتایج عملکردهای شما وجود دارد براساس آنچه شما خواسته اید. 

مثلاً اگر فکر کنید که شما آدم بدشانسی هستید، RAS مشغول جمع آوری شواهدی مبتنی بر بدشانسی شما از محیط می‌شود و سپس آنها را در اختیار رایانه ذهن شما قرار می‌دهد تا آن هم به روش خود به شما ثابت کند که حق با شما است و واقعا بدشانس هستید. در حالی که افراد موفق با تاکید بر تفکر مثبت ، وظیفه متفاوتی به این سیستم واگذار می کنند. RAS آنها شواهدی مبتنی بر هوشمندی، توانمندی، موفقیت و قدرت آنها را از محیط بر می‌گزیند تا به آنها ثابت کند که حقیقتا موفق اند.