Menu
نویسنده مطلب : کاظم اقبالی

مطلب مورد بحث:

مرکز کنترل درونی یا مرکز کنترل بیرونی؟ (+ پرسشنامه منبع کنترل)


در زمینه مشکلات اگه مسولیت زندگی خودمون رو قبول داشته باشیم یک قدم به حل مساله نزدیکتر خواهیم بود،که میشه مرکز کنترل درونی ، و این حالت در صورت شناخت اینکه انسان موجودی است جایز الخطا،به ساختار روانی سالمتر نزدیکتر است.

جایی شنیدم که توانمندی انسان از شرایط محیطی بیشتره،حتی اگه در بدترین کشور و یا شرایط محیطی باشه