Menu
نویسنده مطلب : خدائی

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


-پیش فعالی به نظرم در جامعه ما مفهوم واقعی ندارد و به هر بچه شیطون و پرجنب و جوشی برچسب پیش فعالی میزنند بدون اینکه دقت کنند این بچه از تمرکز خیلی خوبی برخورداره یا تفاوت رفتاهای پرخطر را با بازی های معمولی به خوبی درک میکند و یا…
-روشن فکری هم از اصطلاحاتی است که امروزه صرفا برای توجیه بی اخلاقی ها و رفتارهای بی پرده و گاها بی حیا استفاده میشود و مفهوم واقعیش برای هیچ کس حتی مهم هم نیست.