Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

عکس دانه های برف | نگاهی نزدیک به شکل دانه برف


این مطلب و این عکس ها مرا به یاد شعری از اخوان ثالث انداخت که بخشی از آن را می نویسم ، فارغ از دلیل و وجه تسمیه این شعر که خارج از حوصله متمم است من از دیر باز عاشق این توصیفش هستم که می گوید:

زمین را بارش مثقال مثقال 
فرستد پوشش فرسنگ فرسنگ 

بخشی از مطلع شعر :
هوا سرد است و برف آهسته بارد
ز ابری ساکت و خاکستری رنگ
زمین را بارش مثقال، مثقال
فرستد پوشش فرسنگ، فرسنگ
سرود کلبه ی بی روزن شب
سرود برف و باران است امشب
ولی از زوزه های باد پیداست
که شب مهمان توفان است امشب
 
دوان بر پرده های برفها، باد
روان بر بالهای باد، باران
درون کلبه ی بی روزن شب،
شب توفانی سرد زمستان