Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


سلام بر خانواده خوشفکر متمم

خوش شانسی وبد شانسی از ادبیات مصطلح وغالب افرادیست که  اولا هدف مشخصی در زندگی شغلی وشخصی و..ندارند.دوما فاقد اراده مستمر  در پیگیری اهداف هستند.افرادی که با اولین شکست ها از زندگی ناامید می شوند و برای راههای باقیمانده هم چنین پیش بینی می کنند ودوست دارند دردایره امن شان بمانند .خوب می دانیم که رویدادهای مثبت حاصل روندهای مستمر است.تلاش های خستگی ناپذیر منجر به رویدادهای شگفت انگیز می شود.من اگر به فکر ارتقاء مهارت های شخصی ام نبودم وبه جستجو هایم ادامه نمی دادم ،آیا در متمم حضور می یافتم؟در همین لحظه خیلی از همکاران وقت شان را به بطالت می گذرانند.شاید در آینده من را خوش شانس بدانند وخودشان را بدشانس.