- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مهدیه رحیمی

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


در یک اپراتور مخابراتی در لایه مدیرعامل و واحد استراتژی و برنامه ریزی اهداف سالانه که می تواند شامل میزان درآمد ناشی از فروش سیم کارت، جذب مشترک، فروش سرویس های پایه و ارزش افزوده می باشد مشخص می شود. این برنامه در اختیار معاونت تجاری قرار می گیرد و بر اساس آن بخش های مختلف این معاونت شامل بازاریابی، فروش، خدمات مشترکین و توسعه محصولات برنامه ریزی سالانه خود را تدوین می کنند. به طور مداوم عملکرد واحد های مختلف بر اساس اهداف تعیین شده توسط معاون تجاری مورد ارزیابی قرار می گیرد وعلاوه بر آن بر اساس برنامه ریزی های حوزه معاونت تجاری سایر بخش های دیگر مانند تدارکات، فناوری اطلاعات و … برنامه کاری سالانه خود را طرح ریزی می نمایند و توسط معاونت واحد خود مورد کنترل قرار می گیرند. عملکرد تمام این واحد ها هم توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه به عنوان نماینده مدیرعامل مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

در لایه های پایین تر نیز مدیران ارشد و مدیران هر بخش بر عملکرد همکاران زیرمجموعه خود نظارت دارند تا در راستای اهداف ذکر شده عمل نمایند.