Menu
نویسنده مطلب : احمد

مطلب مورد بحث:

تفاوت بازار و صنعت چیست؟ تاکیدی بر مفهوم عرضه و تقاضا


تولید سلولهاى سوخت هیدروژنى (صنعت خودرو)

در مرحله پروتوتایپ نگاه مبتنى بر نیاز ارضا شده و همچنین فرایند مفید تر است و رقبا انهایى هستند که در زمینه سوختهاى غیر فسیلى فعالیت دارند.

در مرحله تولید انبوه نگاه مبتنى بر محصول الزامى بنظر میرسد و در این وضعیت رقبا شرکتهایى هستند که بطور خاص در زمینه سوخت هیدروژن در صنعت حضور دارند.