Menu
نویسنده مطلب : لیلا م

مطلب مورد بحث:

کتاب باج گیری عاطفی سوزان فوروارد


مهرطلب و باج گیر عاطفی دو طرف این بازی روانی هستند . مهر طلب ها اکثرا در نقش ناجی هستند و می خواهند طرف مقابل را از شرایط ایجاد شده نجات دهند و باج گیر زمانی که از حالت قربانی خارج می شود و آن بار عاطفی اش را دریافت می کند سریع  نقش ستمگر را بازی می کند و اینجاست که باج گیر خودش را نمایان می کند . مهرطلب در نقش قربانی می افتد و این بازی روانی را همچنان ادامه می دهند … تا زمانی که قربانی یا مهرطلب به جای نقش ناجی و قهرمان شروع به پیدا کردن راه حل کند در این وضعیت دیگر چاله های ایجاد حس گناه ، والد های کنترلگر و ستمگر جای خود را به خلاق ، مربی و چالشگر می دهد .