Menu
نویسنده مطلب : کاظم علی یاری

مطلب مورد بحث:

پیامهای منفی کلامی و غیرکلامی در مذاکره


راهکار سوم:

– بهاء بیش از حد به طرف مقابل،

– گوش به فرمان بودن و استفاده نکردن از خلاقیتم در کارها،

راهکار چهارم:

– شاید طرف مقابل از اطرفیانش چیزهای در مورد من شنیده، که باعث شده چنین برداشتی در مورد من بکنه،

– شاید واقعا من در کارهام کوتاهی می کنم،