Menu
نویسنده مطلب : آلاله پویان

مطلب مورد بحث:

فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری


گاهی وقت ها هم ما میدونیم تصمیم یا اقدام درست چه چیزی هست، اما از انجامش و پذیرش عواقب آن ترس داریم…انقدر میگردیم و میپرسیم تا یک نفر/یک دلیل پیدا شود و ما را از انجام آن تصمیم منصرف کند.

در این حالت اگر این زمان را صرف غلبه بر ترس هایمان کرده بودیم، موفقیت بیشتری به دست می آوردیم.