Menu
نویسنده مطلب : اسفندیار

مطلب مورد بحث:

بدیهی، طبیعی، واضح؟


با سلام، من حتی قبل از آشنایی با متمم هم در حد دانش و اطلاعات خودم، سعی می کردم که در استفاده از کلمات و لغات وسواس داشته باشم و مخصوصا در نوشتن، به بار معنایی کلمات (با توجه به درک خودم از آنها) توجه کامل دارم و حتی آنها را بازنگری هم می کنم. تمام کامنت هایی که در ارتباط با رفتار شناسی و ان ال پی نوشته ام، از نظر من “پذیرفته شده” هستند و متاسفانه یا خوشبختانه هنوز دیدگاهم در این مورد تغییر پیدا نکرده تا ایرادی در آنها ببینم و از بیان آنها هم رضایت دارم. گرچه ممکن است نحوه بیان آنها، خوشایند برخی از دوستان عزیز متممی نبوده باشد، ولی بهر حال شیوه نگارش من چنین است و این به شیوه نگارش نسل من و ادبیات اعتراض بر می گردد که در جوانی آنرا برگزیده بودم و هنوز هم علیرغم تغییرات بسیار زیاد در دیدگاه هایم، خودش را بر نوشته هایم تحمیل می کند.