Menu
نویسنده مطلب : مریم سلاطینی

مطلب مورد بحث:

بازاریابی برونگرا یا Outbound Marketing چیست؟


به نظرپ بازاریابی برونگرا در هر صنفی و شغلی معنی داره
چون امروزه جمعیت زیاد شده و به تبع اون تقاضا زیاد شدهو به تبع اونعا هم دست زیاد شده و رقابت .بازاریابی برونگرا به جهت دیده شدن و جلب مشنری یک نیاز است .از مصادیقش میشود به شبکه ای تخفیفهای گروهی اشاره‌کرد