Menu
نویسنده مطلب : سید اکبر مصطفوی

مطلب مورد بحث:

من یک روح خریده‌ام. آیا ضرر کرده‌ام؟


این ماجرا برای من کمی آزاردهنده بود چون به جنبه های منفی یا down side آن بیشتر فکر کردم تا جنبه های مثبت آن.

جنبه منفی ماجرا برای من تداعی کننده زمانی است که مجبور شدم حاصل تلاش و دانش و مهارت چند ساله ام را به بهای اندکی به یک تاجر بفروشم.

جنبه مثبت ماجرا این است که مرا واداشت تا علاوه بر جنبه های بیرونی تعاملات دنیای واقعی، به جنبه های درونی آنها نیز فکر کنم. شاید من زمانی که با پرداخت انعامی دل یک کارگر را شاد می کنم، بخش بزرگی از روح او را به بهایی اندک می خرم و ثروتمندتر می شوم.

شاید زمانی که به خاطر منافع کاری، دیدگاهم را به اجبار با رئیس یا همکارم همراستا می کنم، ذهنیتی را که به تجربه ای گزاف ساخته ام، به بهایی اندک می فروشم.