Menu
نویسنده مطلب : بهروز ایمانی مهر

مطلب مورد بحث:

پارادایم چیست ؟ پارادایم شیفت به چه معناست؟


ایده “سلف سرویس” که در پی تغییر نگرش و مدل ذهنی ای بود که بیان می کرد؛”ما (رستوران دار یا …) همیشه باید بر محیط کاری خود کنترل کامل داشته باشیم و به میزانی برای مشتریان خود غذا سرو کنیم که صرفه اقتصادی داشته باشد و …”، شاید کمی هم موفق بود (یا باشد) ولی در نهایت میبینیم که به دلایلی که یکی از آنها می تواند این باشد که من(نوعی) دوست ندارم کارگر خودم باشم و مایلم کسی دیگر برایم غذا را سرو کند، بر نگرش قدیمی غلبه نکرده است.

به نظرم این ایده توانایی تغییر پارادایم را به این شکل ندارد. شاید در آینده اگر بتوان به صورتی آن را اجرا کرد که مشتری دستور بدهد که  از کدام غذا، به چه میزان و در چه زمانی میل دارد و برایش در زمان کمی (با قیمت ثابت) فراهم شود و این شیوه برای صاحب آن کسب و کار بیارزد، می تواند بر نگرش قدیمی غلبه کرده و منجر به تغییر پارادایم شود.