Menu
نویسنده مطلب : ایمان نظری

مطلب مورد بحث:

بدیهی، طبیعی، واضح؟


در درس اعتیاد به کار خواسته شده بود که از تاثیرات پیشرفت تکنولوژی بر اعتیاد به کار صحبت کنیم. در قسمتی از تمرینم نوشته بودم:

«و قطعا از تاثیرات واضح ارتباطات، صرفه‌جویی در زمان انجام بعضی کارهای روتین (مثال: خرید) می‌باشد.»

شروع این عبارت را  به «واضح است که» تعبیر می‌کنم. با این حساب به نظرم از عبارت نابجایی استفاده نکرده باشم.

البته به صورت کلی سعی می‌کنم کمتر از گزاره‌های پذیرفته شده برای خودم، در مقابل دیگران استفاده کنم. شاید با این کار باعث ایجاد نوعی گارد دفاعی در برابر صحبت‌های خودم شوم.