Menu
نویسنده مطلب : روح الله یعسوبی

مطلب مورد بحث:

تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy


شراکت هایی که میان افراد مختلف در ایران انجام میشه و در آخر سر منجر به ورشکستگی و جدایی میشه.

یک نفر با روحیات فروشندگی و دیگری با روحیات اداری و مالی، در ظاهر باید منجر به سینرژی شود ولی به دلیل نا هماهنگی ها و نداشتن درک درستی از شراکت منجر به ورشکستگی میگردد.