Menu
نویسنده مطلب : میترا

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


چه زمان‌هایی، سیستم دو بی‌دلیل وارد بازی می‌شود و کیفیت رفتار و تصمیم گیری‌ها را پایین می‌آورد؟

زمانیکه فردی در تصمیم گیری موضوعی ، نگاه  کمال گرایی داشته باشد یا  وسواس های فکری آن در آن زمینه مانع از جمع بندی نهایی موضوع و به تبع آن آسودگی خیال ازتصمیم اتخاذ شده باشد.

الان به این نظر رسیدم که  کسانی که شکاک هستند هم به نوعی درگیر همین قضیه هستند.

 

 

آیا مواردی هست که ترجیح بدهید کار را از دست سیستم دو بگیرید و به سیستم یک بسپارید؟

زمانیکه  معیارهای مثبت و منفی من پس از تجزیه و تحلیلها  در حالت یکسان باشه  و در انتخاب مردد باشم  فشار زیادی ناشی از تصمیم گیری را بر خودم احساس می کنم ، و پس از آن کار را به سیستم یک می دهم.