Menu
نویسنده مطلب : علیرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ


علی رغم اینکه در حوزه زبان انگلیسی در سطحی هستم که کارهای روزمره و تفریحی و حتی کاری خودم را با تلفن یا نوشتن نامه انجام دهم ولی متاسفانه با وجود اینکه مدت ها است که قصد دارم مدرک آیلس با رتیه و امتیاز خوبی بگیرم ولی اقدامی نکرده ام و همیشه به ماه بعد ارجا می دهم لذا در اولین اقدام در روز شنبه با توجه به تحقیقی که خودم فردا انجام خواهم داد در خصوص انتخاب موسسه مناسب ثبت نام عملی می شود

کار دوم برای سرعت بخشیدن به توانمندی مراودات انگلیسی خودم مجاب کردن تعدادی از مدیران برای انجام مکالمات و تنظیم صورتجلسات به زبان انگلیسی است.