Menu
نویسنده مطلب : علیرضا تولایی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


تمامی پاسخ ها با دیدگاه قبل از مطالعه دروس یادگیری متمم

وقتی می گوییم فلان برنامه کاربردی نیست ، معمولا منظور این است که برای اکثر افراد قابل اجرا نیست ؛ یا مشکلی را که حل می کند برای همه پیش نمی آید ؛ یا حداقل مشکل من را حل نمی کند ؛ یا حتی به نظر می رسد که راه حل های پیشنهادی آن برنامه، برای من قابل اجرا نیست.

انتظار ما از دوره کاربردی، آموزشی است که بتواند اهداف ذهنی ما را قبل از آموزش برآورده و اجرایی کند ؛ دوره ای که بتواند ضمن آگاهی دادن به ما در مورد یک موضوع به ما توان عملی کردن آن را بدهد؛ مثل آموزش آشپزی یا ساخت کاردستی.

معلمی که می خواهد آموزشش کاربردی باشد بایستی قبل از شروع دوره اهداف دوره و انتظارات مخاطبان و همچنین خود را مشخص نماید و پس از رسیدن به یک جمع بندی و مشخص کردن اهداف نهایی بر اساس آن پیش رود.