Menu
نویسنده مطلب : سارا خسروی

مطلب مورد بحث:

در هدف گذاری برای آینده به نتیجه فکر کنید و نه اقدام‌ها


معمولا از اپ های تو دو – مثل مایکروسافت تو دو – استفاده می کنم.

متوجه شده ام بعد از برنامه-ریزی – که البته الآن دانستم تقریبا هیچ کدام کیفیت لازم را نداشتند – برای چند روزی با تغییرات هورمونی حاصله از این کار و القا شدن این حس که در مسیری هستم و در پیِ هدفی و برای پدیدار شدنِ معنایی سرگرمم و بعد تسک ها و انتری ها ظاهر مزین شده ی شان را از دست می دهند و برایم به  «تنها به چند تسک و اقدام بی معنا و انعطاف ناپذیر و خشک و سرد و سفت و بیشتر اعصاب خورد کن» تبدیل شده اند.
متوجه شدم می شود هر روز برای آن هفت یا هشت اقدام در صفحه ی تودی برنامه «نوت» نوشت و مشخص کرد هر کدام از این ها در خدمتِ رسیدن به کدام هدف اند یا بوده اند و باید دوباره صلاحیت ماندنشان در نسبت با آنان در نظر گرفته شود.

از امروز برای هر کدام از این انتری ها / اقدام ها / تسک ها نوت چند خطی می نویسم و درباره ی هدف-گذاری پشت اینها می نویسم تا یادآور انعطاف پذیری اینها تغییر پذیر بودن اینها بشوم و بدانم می شود – مثلا – برای کاهش وزن ندوید و تمرینات بوکس را انجام داد که اتفاقا با روحیه ی من سازگار تر است و سرگرم کننده تر است و احتمال ماندنش و به روتین تبدیل شدنش بیشتر است و در عین حال به هدف سلامت فیزیکی هم خواهم رسید. و بعد شاید معنای این رضایت خاطر خودم باشد از بدنم و رضایت خاطر شریک عاطغی ام – که برایم مهم هست – و این موضوع مهمی است که دارم به آن فکر می کنم.