Menu
نویسنده مطلب : فرهاد ذوالفقاری

مطلب مورد بحث:

لحظه های کوچک شادمانی


از آموخته های قبلی ام به این باور و اندیشه رسیده بودم که با توسعه و پیشرفت تکنولوژی در اکثر موارد، روح زندگی برداشته شده و نشاط قدیمی زندگی کم رنگ تر میشود، و همه چیز به ماشینی بودن گرایش پیدا میکند، اما با مشاهده چنین آثاری،احساس میکنم، میتوان از تکنولوژی در جهت جان بخشیدن به خیلی چیزها و رفتارهایمان نیز استفاده کنیم.
یک نقاش طببعت یا پورتره و… ، چنان هنر و سلیقه ای در نقاشی های خود بکار میگیرد که تنها یک تصویر بی جان نیستند، بلکه با هنر دستانش، به آثارش جان میدهد و روح میدمد.
اما گاهی هم افرادی همچون خانم “مائوری ساکای” در نقاشیهای ساده خود نیز تکنولوژی را بکار میگیرند و بعد دیگری را به تصاویر بیجان اضافه میکنند، انگار که روح و جان بر این تصاویر دمیده شده، و همان احساس زنده بودن در تصاویر کاملا به چشم میخورد.