Menu
نویسنده مطلب : احمد شمسی

مطلب مورد بحث:

فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش


من تا حد ممکن سعی میکنم به دیگران نوازش مثبت رو بدم و از نوازش نوازش منفی دوری میکنم.
اما تا حالا درخواست نوازش مثبت رو به صورت مستقیم از کسانی که بهم نزدیک هستند نداشتم چون به نظرم درخواست مستقیم نوازش مثبت نوعی مهرطلبی محسوب میشه و درخواست نوازش مثبت اساس نوازش رو زیر سوال میبره که میل به دیده شدن و به رسمیت شناخته شدن توسط دیگران هست. اما درخواست نوازش منفی رو به امید گرفتن نوازش مثبت زیاد تجربه کردم.