Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

روش صحیح عذرخواهی | معذرت خواهی تاثیرگذار چگونه انجام می‌شود؟


مدتی پیش ، بین من و یکی از دوستانم سوء تفاهمی پیش آمد. من به شدت ناراحت شدم. اما روش عذر خواهی او  همه چیز را به حالت عادی برگرداند.

۱. یکی دو روز فقط احوال پرسی کرد.

۲. بعد کم کم پرسید خیلی ناراحت شدی؟

۳. وقتی توضیح دادم فقط گوش کرد. با اینکه من از منظر نگاه خودم ماجرا را تفسیر میکردم او صبورانه فقط گوش کرد و اصلا دفاع نکرد.

۴. صحبت های من تمام شد، گفت من از صمیم قلب عذر خواهی می کنم. حق داری ناراحت باشی.در مکالمات بعدی هم عذرخواهی را تکرار کرد.

۵. یک ماه بعد که حضوری دیدمش، توضیح داد ماجرا در اصل چه بوده و سوء تفاهم پیش آمده را برای من تشریح کرد.

فکر می کنم در آن لحظه واقعا احساس خوبی داشتم چون حداقل به من اجازه داده بود حدود یک ماه فکر کنم حق به جانب من بوده و اوست که باید معذرت خواهی کند.

در کل هم مسبب اتفاق پیش آمده ایشان بود اما بعدتر فهمیدم هیچ قصد و عمدی دربین نبوده.

اینکه صبور و آرام یک مدت فقط نظاره گر بود و در کمال احترام به من فرصت داد تا زمان، موضوع را شفاف کند خیلی حس خوبی بهم داد. شاید اگر با اصرار سعی می کرد توضیح دهد که اصل ماجرا چیست و یا صرفا یک عذر خواهی لفظی انجام می داد الان هنوز کدورت ها رفع نشده بود.