Menu
نویسنده مطلب : ایمان

مطلب مورد بحث:

تفاوت کالا و خدمت در چیست؟


مورد دیگری که به نظر من میرسه شکل انتقال محصول و یا خدمت به مشتری است. هر چند در کل نمیشه توضیح داد محصول و خدمت هر کدام به چه شکلی باید به دست مشتری برند یا در اختیار او قرار بگیرند، به نظرم خیلی راحت میشه این توضیح رو برای هر مورد به مورد ارایه کرد.