Menu
نویسنده مطلب : شهاب والی زاده

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


سلام دوستان من.

در مورد بعضی افراد که میشناسمشان:

می دانم که استفاده از امکانات دولتی درست نیست اما اگر من استفاده نکنم یکی دیگر استفاده می کند.

می دانم که استفاده از این امکانات دولتی درست نیست و فارغ از اینکه چه کسی استفاده می کند من از آنها استفاده نمی کنم.

در مورد خودم:

می دانم که ورزش نمی کنم اما وقت کافی ندارم و دو جا کار می کنم.

می دانم که ورزش نمی کنم و طبعات آنرا برای مدت یک سال آینده می پذیرم و بعد از آن جبران می کنم.

 

می دانم که سایت مشکل دارد اما این سایت حاصل کار برنامه نویس قبلی بوده و او اشتباه کرده.

می دانم سایت مشکل دارد و طی این هفته سعی می کنم مشکلی که تا پیش از ورود من به مجموعه هم وجود داشته را برطرف کنم.