Menu
نویسنده مطلب : وحید

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


آیا تشویق باعث افزایش بهرهوری در سازمان می شود؟

۱- مکان :

سازمان خصوصی است یا دولتی ؟

کارمند یا مدیر؟

میزان تحصیلات کارمند

تشویق معنوی یا مادی؟

۲- زمان: 

چند بار این کار ممکن است؟

خود فرد بایستی ژیگیر تشویق باد یا سیستم؟

میزان تشویق بر اساس چه چیز تعیین می شود؟

۳- تحلیل مسئله:

افزایش بهروری یعنی افزایش ایجاد ارزش افزوده برای سازمان

تشویق در زمان های درست برای افراد کارآمد و حتی نا کارآمد می تواند باعث افزایش اثر بخشی آنها در سازمان شود اما در سازمان های دولتی معیار صحیح برای تعیین بهره وری وجود ندارد و معمولا رانت ها یا میزان ساعت کاری مشخصی کننده میزان بهره وری فرد هستند. حتی در سازمان هایی که پروژه هایی نیز در آنها انجام می شود باز هم بهره وری افراد درون پروژه به خوبی مشخص نمی شود. این بدان علت است که شاید پروژه ها در اینگونه سازمان ها معمولا شکست نمی خورند و پایان موفقیت آمیز و پایان بی فرچام!! در آنها قابل تشخصی نیست به همین دلیل کارمندانی که در آ«ها نیز دخیل بوده اند به طور صحیح جهت تشویق قابل شناسایی نیستند.