Menu
نویسنده مطلب : کامران شریفی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره تصمیم گیری


من قطار رو هدایت می کنم به سمت اون یک بچه و خودم بسرعت به سمت اون میدوم یا از ریل خارجش میکنم یا همراه با اون خودم هم نابود میشم
فردی که به حرف من گوش داده حواس جمع تری داره پس می توان به نجات دادنش فکر کرد و در این شرایط هر ۹ بچه زنده خواهند ماند و درس عبرتی برای اون ۸ بچه میشه که حواسشون جمع باشه اما اگر نتوانم با قربانی کردن خودم و تن بچه ۸ نفر ادم قانون مند ساخته ام چراکه دیگه بعد از این مصیبت اون ۸ بچه روی ریل بازی نمی کنن توضیحات رو در ویریاش اضافه کردم نظرم همون خط اول بود و بیش ازین فرصت توضیح ندارم