Menu
نویسنده مطلب : علیرضا

مطلب مورد بحث:

تعریف انگیزه چیست؟ پنج سوال اصلی در انگیزش


مثالی که به ذهن من برای این سوالات رسید، انگیزه برای یادگیری یک مهارت جدید هست:(مثلا یک نرم‌افزار تخصصی)

چرا افراد یادگیری این نرم‌افزار را شروع می‌کنند؟
چه شد که افراد هنوز یادگیری این نرم‌افزار را ادامه میدهند و حتی شروع به یادگیری نرم‌افزارهای مکمل این نرم‌افزار می‌کنند؟
چرا این نرم‌افزار را انتخاب می‌کنند و سایر نرم‌افزارها را از اولویت خارج می‌کنند؟
چه موارد جایگزینی به جای این نرم‌افزار ممکن است برای افراد جلب توجه کند؟
چرا افراد یادگیری این نرم‌افزار را متوقف می‌کنند؟