Menu
نویسنده مطلب : مسعود شاکری

مطلب مورد بحث:

انگیزه های درونی و انگیزه های بیرونی


چه سهمی از ساعات هفتگی خود را به کارهایی با انگیزاننده‌های درونی اختصاص می‌دهید؟
حداقل هفته ای ۲۰ ساعت
نخستین فعالیتی که با شنیدن انگیزاننده‌های درونی از زندگی یا کار خودتان، در ذهن‌تان تداعی می‌شود چیست؟
مطالعه ریاضیات و حل مسایل ریاضی