Menu
نویسنده مطلب : احسان کارگزارفرد

مطلب مورد بحث:

شاخص‌ها هم کهنه می‌شوند و نیاز به بازنگری دارند


شاخص نمره در طول دوران تحصیل از جمله شاخص هایی است که کارکرد خود را به شدت از دست داده است.

البته احتمالاً این شاخص (نمره) در دورانی که آموزش منحصر به بخش کوچکی از جامعه خصوصاً ثروتمندان می شد کارایی داشت.

این روزها به فراوانی افرادی را می شناسیم که از لحاظ شاخص نمره در دوران تحصیل در وضعیت خوبی بودند اما از لحاظ سواد و مهارت های اجتماعی و تخصصی و فنی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.

هرچند لازم است تا تعریف خود را از “سواد” یا “مهارت” ارائه کنم. اما فکر می کنم در ذهن اغلب متممی های عزیز، این واژه ها کژتابی کمتری داشته باشد.

شاید بجای این شاخص، بتوان از میزان تجربه کاری (بر اساس ساعت) در یک زمینه خاص استفاده کرد.

به عنوان مثال فرض کنید یک نفر مدعی می شود تا کنون هزار ساعت با فتوشاپ کارکرده است.

شخص دیگری هم مدعی می شود در سه دوره تخصصی آموزش فتوشاپ نمره کامل کسب کرده است.

اگر من در مقام قضاوت قرار بگیرم قطعاً برای گزینه اول ارزش بیشتری قائل خواهم بود. به نظر من تجربه کاری در مقایسه با نمره شاخص مناسب تری جهت ارزیابی توانمندی افراد است.

یک مـثال دیگر:

به نظر می رسد مدرک تحصیلی یک شاخص کهنه شده و ناکارآمد برای سنجش میزان سواد هر فرد است.

به نظر من شاخص تعداد کتاب مطالعه شده در مقایسه با مدرک تحصیلی شاخص مناسب تری برای سنجش میزان سواد هر فرد است.