Menu
نویسنده مطلب : امیر قنواتی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


سلام

من هم وافعا در زمینه ی یادداشت برداری ضعف دارم. همیشه تصمیم میگیرم و شروع میکنم به یادداشت برداری ولی بعد از یک مدت کوتاه دلسرد میشم و احساس  میکنم نکاتی که دارم یادداشت میکنم تمام نکات مهم نیست. و این موضوع باعث میشه حس کنم کارم بی فایدس…