Menu
نویسنده مطلب : علی رستمی

مطلب مورد بحث:

انواع خشونت در رابطه با دیگران


در رابطه با مورد ۴ که شما فرمودید بنده می خواستم مثالی را که شاهدش بودم در اینجا بیان کنم

در یک جلسه خواستگاری بحث به مهریه رسید و دو خانواده در این مورد در حال مذاکره بودند, خانواده عروس تعداد سکه موردنظر خود را گفته بودند و منتظر بودند تا پدر داماد هم به نمایندگی از خانواده داماد نظر خود را بگوید, اما پدر داماد سعی می کرد مقداری را نگوید و تاکید داشت که چند روز فکر می کند و بعداً با پدر عروس صحبت می کند(سکوت در مذاکره!), اما برادر عروس اصرار داشت که نه, همانجا حداقل یک عدد گفته شود اما هرچه می گفت پدر داماد می گفت که بعداً با حاج آقا صحبت می کند, به طوری که انگار برادر عروس اصلاً چیزی نگفته. البته به ظاهر در آنجا اتفاقی نیفتاد و کسی ناراحت نشد, ولی بعدها خبرها حاکی از آن  بود که برادرعروس بسیار ناراحت شده و از اینکه ندید گرفته شده دلگیرند.