Menu
نویسنده مطلب : سامان عزیزی

مطلب مورد بحث:

آشنایی با اجزای سیستم کنترل


به عنوان یک نمونه، میتونیم سیستم انبارداری و گردش کالای یک شرکت توزیع کننده رو در نظر بگیریم.
چند شاخص که میتونن نشان دهنده وضعیت بخش هایی از این سیستم باشن:
نسبت بارهای ارسالی به فاکتورهای صادر شده در روز (این شاخص میتونه وضعیت عملکرد روزانه رو بسنجه و با کنار هم قرار دادن این اعداد میشه وضعیت رو در بازه های زمانی مختلف هم سنجید)
–  تعداد اشتباهات و مغایرت های بارهای ارسالی با فاکتورها
حجم فاکتورهای ضایعات در هر ماه

شاخص اول شامل دو عدد(در صورت و مخرج کسر) است. یکی از این اعداد در واحد توزیع و در فرم بارهای ارسالی میتونه ثبت بشه. و عدد دیگه از سیستم حسابداری قابل استخراجه.
شاخص دوم هم میتونه در پایان هر ماه و بعد از ثبت نتایج انبارگردانی استخراج بشه.
شاخص سوم هم از سیستم حسابداری قابل استخراجه و با مقایسه این خروجی با فرم های ثبت ضایعات انبار، به عددی که نشاندهنده فراموشی یا سهل انگاری در چیدمان و ترتیب ارسال کالاها ست برسیم.

برای بخش سوم تمرین، میتونیم شاخص دوم رو در نظر بگیریم و وقتی که با مقدار هدف(که در مورد انبارهایی که توسط انسان ها اداره میشوند، نمی توان مقدار هدف رو صفر در نظر گرفت ولی میشه بهش نزدیک شد) فاصله داشته باشه، باید اقدام های اصلاحی طراحی بشن. مثلاً با جابجا کردن افراد در زمان تائید نهایی میشه به بهبود این عدد فکر کرد.یا با در نظر گرفتن یک مرحله اضافه و کوتاه برای چک مجدد و اقداماتی از این دست.

با کنار هم قرار دادن روند های گذشته و همچنین کنار هم قرار دادن سایر شاخص های مرتبط با این مورد، میتوان تا حدی (و نه الزاماً به طور کامل) منطقی بودن مقدار هدف این شاخص رو سنجید.