Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

شاخص‌ها هم کهنه می‌شوند و نیاز به بازنگری دارند


امتحان در سیستم آموزشی ما شاخصی است که کارکرد مورد انتظار را برآورده نمی کند.

اینکه درس در قالب مشخصی ارائه شود و از دانش آموزان بخواهیم همان درس را در حافظه کوتاه مدت خودشان نگاه دارند و بر روی برگه امتحان نوشته و سپس فراموش کنند، ناکارآمدی شاخص را تایید میکند.

در امتحانات به صورت پرسش و پاسخ، هدف کسب نمره قبولی است در حالی که شاید تغییر هدف از کسب نمره به سمت روشی به منظور سنجش یادگیری کمک شایانی در جهت بهبود عملکرد شاخص داشته باشد.

در مجموع به نظر میرسد سنجش آموخته ها از روشهای دیگر، مثلا انجام پروژه با نظارت کامل و دقیق مربی، افزایش ساعات درس کارگاهی به جای تئوری و مهیا نمودن فضایی برای انتقال آموخته ها به سایر دانش آموزان تحت عنوان کمک مربی و یا حتی مربی مثمرثمرتر واقع شود.