Menu
نویسنده مطلب : مسعود شادمند

مطلب مورد بحث:

طبقه بندی بلوم (سطوح یادگیری بلوم)


درود بر محمدرضا شعبانعلی و تیم بلومی متمم

بعد از مطالعه این درس امروز فهمیدم که چرا اولویت متمم خوانی از اولویتهایی همچون

کارهای روزمره کاری و تفریحی (مثل حضور در شبکه های اجتماعی) به سطح بالای

رسیده از آنجا که از مهارت های مهندسی تیم متمم در تعیین هدفهای ذهنی/شناختی نمی توان سخنی نگفت  ولی از سهم تاثیر رابطه عاطفی-متممی بوجود آمده ناشی از

تعیین اهداف احساسی / عاطفی مربوط به هر درس از صمیم قلب سپاسگزارم.