- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : علیرضا رحیمی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 3 - شناخت بهتر فرهنگ OC


معایب فروش نتیجه محور :

۱- -ورود  فروشنده جدید به قسمت فروش با واکنش منفی کارکنان فروش مواجه شده و ای بسا کارکنان فروش با منفی و بد نشان دادن فروش موجب دلسردی و استعفای فروشنده جدید میشوند.
۲-واحد فروش خود را بخش محوری سازمان تصور نموده و انتطارات همراهی بیشتری از سایر واحدهای سازمان در آن ایجاد میشود.
۳- استراتژی سازمان تحت الشعاع اهداف کوتاه مدت فروش قرار کرفته و از آن دور میشود.