Menu
نویسنده مطلب : علی رئیسی

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


تجزیه یا آنالیز:

درس های تفکر سیستمی و مدل های ذهنی از جمله دروس پایه در دوره MBA متمم می باشد و مطالعه و یادگیری آنها اهمیت زیاد دارد.

ترکیب یا سنتز:

تفکر سیستمی و مدل ذهنی تاثیر زیادی بر یادگیری دوره MBA دارد. ضمن اینکه خود این موضوعات نیست مکمل بحث های همدیگر می باشند و یادگیری خوب و اثربخش یکی از آنها، تاثیر بسیار زیادی بر یادگیری بهتر آن دیگری دارد. و دشوار است بدون درک تفکر سیستمی، مدل های ذهنی را به خوبی درک نمائیم و بالعکس.