معصومه شیخ مرادی - تصمیم گیری درست الزاماً به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود
Menu
نویسنده مطلب : معصومه شیخ مرادی

مطلب مورد بحث:

تصمیم گیری درست الزاماً به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود


من زمانی در سازمانی کار میکردم بعد از حضور یک ساله موفقیت آمیزم از طرف دو واحد دیگر در همان سازمان پیشنهاد همکاری داشتم.

واحدی که خودم مشغول بودم واحدی بود که منجر به حضور من در جلسات مدیریتی و تصمیمات حساس سازمان و تاثیرگذاری میشد اما چون مدیرش عوض شده بود و مدیر جدید توانمندی مدیر قبلی و چیزی که من فکر می کردم را نداشت تصمیم به جابجایی واحدم گرفتم از آن دو واحد پیشنهاد شده یکی بسیار وسوسه انگیزتر بود حتی رییس سازمان به من پیشنهاد داد در آن واحد مشغول شوم چون به ادامه تحصیلم هم کمک می کند.

اما من کار در واحد دیگر را که احساس میکردم یادگیری بیشتری برایم اتفاق میافتد انتخاب کردم چون در آن واحد با فردی کار میکردم که بسیار با تجربه و کارآزموده بود و انصافا در آن مدت همکاری به اندازه چندسال پیشرفت شغلی داشتم.

رییس سازمان هر چند موفقیت واحد ما را می دید و بسیار هم خوشحال بود و بارها تشویقمان کرد اما تصمیماتش را که ناشی از عوامل مختلفی بودند چیز دیگری را به من نشان داد او ناگهان در عین ناباوری خودم و همه تصمیم به اخراج من گرفت.

من آن زمان اخراج شدم نتیجه بد بود و بسیار تلخ و ضرر مالی زیادی برای من داشت اما کاملا از تصمیمم راضی بودم چون طبق معیارها و ارزش های خودم اقدام کرده بودم. حتی ایشان ماهها بعد توسط کسی دیگر به من پیغام رساندند که تصمیمشان اشتباه بوده و در یک سازمان دیگر تمایل به همکاری با من داشتند اما من ریسک نکردم و نپذیرفتم.

فکر می کنم در این زمینه میزان عزت نفس آدمها که مشخص می کند چقدر برای خود و تصمیمات و ارزش هایشان احترام قائلند می تواند بر حس رضایت از تصمیم و ناراحتی کم بعد از نتیجه نامطلوب اثر بگذارد.