Menu
نویسنده مطلب : سعید عباسپور

مطلب مورد بحث:

مدیریت تقاضا چیست و چرا انجام می‌شود؟


ممنوعیت ورود به خیابان‎های مرکزی شهر برای جلوگیری از ازدحام و ترافیک بیشتر ، در این نوع سیاست‌های کنترلی تقاضا قرار میگیرد.

طبیعی‎ست که نمیتوان به تعداد خودروهای موجود در شهر (بخش تقاضا) به تعداد کافی خیابان ساخت (بخش عرضه) به این منظور و در شرایط عرضه محدود و تعداد خیابانهای ثابت ، به منظور کنترل بخش تقاضا و کنترل تردد خودروها در خیابان‎های محدود موجود ، طرح ترافیک بافت مرکزی شهرها یا طرح اضطرار در تهران یا همان زوج و فرد اجرا میشود.

درهرصورت ، صرف نظر از ابعاد مختلف این طرح‎ها که آیا این راهکار مناسب و اصولی و پایدار و بلندمدتی هست یا خیر و آیا طرح‌های جایگزین میتواند بحران طرح ترافیک را برای شهروندان رفع کند یا خیر ؛ بالفعل وجود قوانین ممنوعیت تردد در برخی معابر به هر شکل ، به نوعی کنترل بخش تقاضاست.