Menu
نویسنده مطلب : فرید فرهادی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


در مورد سوال یک:من هفته نامه صدا میخرم،تصمیمی که با سیستم‌یک میگیرم اما گاهی باید با هزار ترفند برای دیگران وبرخی اطرافیان مهم توضیح بدهم که هفته ای شش‌هزار تومان برای مجله زیاد نیست
در مورد سوال دوم:من دوستی را در زندگی انتخاب کردم که انتخاب او با سیستم شماره یک ذهنم بود،اما‌بعد از گذشت چند سال متوجه شدم باید با او به روش دوم رفتار میکردم،یعنی با دقت تر و سیاست تر و پیچیده تر