Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

در مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط چقدر به منابع آکادمیک اعتماد کنیم؟


اگر مدیر یک سازمان بزرگ کاریزما داشته باشد، امتیاز بسیار خوبی برای او و سازمان محسوب می شود، چرا که می تواند افراد و بخش های متعدد سازمان را هدایت کند. ولی به نظر من همین عامل در کسب و کارهای کوچک باعث از بین رفتن روحیه تیمی، همکاری و همفکری می شود.

داشتن استراتژی و نگاه بلندمدت برای سازمان های بزرگ یک مزیت است، ولی همین اصرار بر یک استراتژی از پیش تعیین شده می تواند یک کسب و کار نوپا را دچار شکست کند.