Menu
نویسنده مطلب : علی رحمانی

مطلب مورد بحث:

تعریف نگرش چیست؟


تمرین ۱

اگر بخوام بگم که چگونه نگرش به رفتار تبدیل نمیشود علت های زیادی دارد

مثل:

انگیزه ی تغییر یا انجام دادن حالت ذهنی خود

اعتماد به نفس پایین

نا امید بودن از شرایط اطراف

و…

تمرین ۲

یک سوال بپرسیم:

اگر قرار باشد دوستان در طول روز فقط از ۵ سایت بازدید کنند آیا سایت متمم داخل ان فهرست قرار دارد یا خیر؟اگر قرار دارد به عنوان چندمین سایت وارد آن میشوید.