Menu
نویسنده مطلب : جعفر عابدینی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 3 - شناخت بهتر فرهنگ OC


در فرهنگ فروش نتیجه محور:
* مدیران بالایی صرفا بر اساس تجربه و موفقیت شان در فروش انتخاب می شوند واین باعث می شود افرادی پشت میز مدیریتی بنشینند که احتمالا جایگاه شان نیست.
* برنامه یا پلنی برای فروش وجود ندارد و فروش صرفا هنری ذاتی و درونی پنداشته می شود. جمله معروف برو ببینیم چیکار می کنی؟
* در این فرهنگ اعتقادی به مارکتینگ  وجود ندارد و در بهترین حالت آن را مترادف تبلیغات می دانند.

تمام موارد ذکر شده در بالا مرتبط با یکی از سوابق کاری بنده در یک شرکت خصوصی است. فروش سالیانه چند ده میلیاردی داشت ولی واحد مارکتینگ نداشت. کارشناس فروش برای انتقال مشکلی در مورد یکی از مشتریان یا خواسته آن مشتری به اتاق مدیر می رفت اما هیچ راهکاری دریافت نمی کرد، فقط می شنید که باید جلو برود ، ادامه بدهد و اگر موفق نشد حتما این کاره نیست.