Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


تعریف کاریزما از نگاه من:
کاریزما به افرادی گفته می­شود که در طول زمان و در میان افراد پیرامون خود و در مواجهه با وقایع و رویدادهای مختلف رفتاری توام با عقلانیت، دور از هیجانها و احساسات زودگذر، توأم با شجاعت، ایثار و عدالت از خود بروز داده و اینگونه رفتارها از نظر دیگران جزو کاراکترهای شخصیتی این افراد تلقی شود.
پنج صفت یا ویژگی افراد کاریزماتیک:
۱٫     بررسی منطقی و سریع تمامی جوانب امر قبل از هرگونه اقدام و عکس العمل
۲٫     اجتناب از واکنش­های احساسی و دور از منطق
۳٫     اهمیت دادن به هم نوعان و داشتن رفتارهای توأم با ایثار و از خود گذشتگی در مواقع مختلف
۴٫     رعایت آداب معاشرت و ادب و احترام در برخوردها و رفتارهای اجتماعی
۵٫     برخورداری از اعتماد به نفس وهمینطور عزت نفس بالا
رابطه بین کاریزما و مخاطب:
متأثر از تعریف شخصیت که به الگوهای رفتاری تکرارپذیر اشاره دارد، معتقدم که افراد کاریزماتیک بطور نسبی در تمامی مواقع و در برخورد با افراد مختلف کاراکترهای یک شخصیت کاریزماتیک را دارند و افراد و گروههای مختلف در برخورد با این افراد متأثر از رفتار آنها به این نتیجه می­رسند که مخاطبشان فردی کاریزماتیک است.
انگیزاننده‌ها:
۱٫     برخورداری از احترام اجتماعی در جامعه و در میان نزدیکان
۲٫     تاثیرگذاری در رفتار دیگران و برخورداری از توان رهبری
۳٫     به جای گذاشتن نام نیک از خود
۴٫     وارستگی و آزادگی
دوستان یک فرد کاریزماتیک :
به نظر من افراد کاریزما خیلی وابسته به رفتارهای دیگران نیستند؛ بعبارت بهتر رفتار آنها برخلاف افراد عادی وابستگی کمتری به شرایط و رفتار دیگران دارد و اتفاقا همین مورد هست که از آنها شخصیتی کاریزماتیک می­­سازد.