Menu
نویسنده مطلب : حسین هاشم پور

مطلب مورد بحث:

مذاکره و نقش داستان گویی در آن (۲)


 
سلام 
تمرین اول :
در جمعی نشسته بودیم ، صحبت از سرمایه گذاری بخصوص گرفتن نمایندگی از بستنی نعمت وحق تابلو ان بود که ایا می ارزد یا نمی ارزد ،یکی از کسانی که مترصد اخذ نمایندگی بود یکی از حاضرین در جمع را مخاطب قرار داد وازاو پرسید به نظر شما خوب است و می ارزد که من این کار را بکنم ؟؟ طرف داستان زیبائی از بهلول نقل کرد شاید ۳الی ۴ دقیقه طول کشید ،به نظرم چنان این داستان بجا واثر بخش بود که که چند نفری که در جمع حضور داشتند از جمله من تحت تاثیر قرارگرفتند وحتی کسی که خواهان گرفتن نمایندگی بود را دچار شک وسردرگمی کرد.مهمترین ویژگی کسی که داستان را تعریف می کرد :۱-انتخاب خوب داستان ومتناسب با آن فضا ومکان۲-تسلط کامل به داستان وبیان خوب 
تمرین دوم:
دوستی که به تازگی سمت سازمانی دریافت کرده بود وداشت داستانی  از خاطرات گذشته می کفت ، قصدش جذب ما وهمکاری با ما بود که می خواست به صورت غیر مستقیم عنوان کند،ولی این داستان که به نظر خودش خیلی طنز گونه بود نتیجه معکوس داد وما نیز برای ادامه همکاری دچار تردید شدیم. به نظرم انتخاب داستان نسنجیده بود واگر طرف بیشتر شونده بود تا گوینده تاثیر بیشتری می داشت